DET FINNS BARA EN SILIKATFÄRG MED AVPÄRLNINGSEFFEKT

 

SILIKAT

Silikat uppfanns 1870 och har växt sig stark eftersom den är mycket dif- fusionsöppen, binder sig väl med mineraliska, sugande underlag och är mycket väderbeständig.

Silikat har längre livslängd och går att utföra i mer mättade kulörer än kalk och KC-färg och bryts till skillnad från kalkfärgen inte ned av sur nederbörd.

Silikat PearlTM är den senaste utveck- lingen inom Silikat och förbättrar vattenavrinningen från fasaden (likt på en nyvaxad bil) utan att försämra diffusionsöppenheten.

SCANDIPAINT erbjuder ett modernt, rent 1-komponent silikatsystem, i en- lighet med DIN 18363, 2.4.1.

 

ETT SÄKERT VAL SEDAN 1860

Resultatet av ditt målningsarbete och fasadens hållbarhet är direkt relaterad till ditt val av produkt. Ett val som är både vik- tigt och svårt. För att underlätta ditt arbete har SCANDIPAINT skapat ett SILIKAT FASADSYSTEM som passar dina behov från grundering till slutstrykning för mineraliska ytor och gamla fas- ader, där bevarandet av byggsubstansen och ett långsiktigt skydd står i fokus. SCANDIPAINTs SILIKAT Serie är ensam om PEARL Technology inom silikatprodukter.

 

SILIKAT PEARL FASADSYSTEM -
STOPPAR FUKT UTIFRÅN & SLÄPPER UT FUKT INIFRÅN.

GAMMAL ÄR ÄLDST

Silikaten har precis som SCANDI- PAINT sitt ursprung i tyskspråkiga Eu- ropa där den sedan 1860 har bevisat sig om och om igen.

SCANDIPAINT kombinerfar beprövad silikatteknik med modern PEARL-tech- nolgie, som sedan tidigare är känd från silikonhartsprodukter, och har skapat en produkt som ger helt unika egenskaper i silikatens värld. Mindre fukt in i fasaden, med bibehällna and- ningsförmåga och diffusionsöppenhet.

SILICATE PEARL kan även användas på mineraliska vägg- och takytor i utrymmen där det önskas en traditio- nellt helmatt diffusionöppen yta i t ex boningshus, kommersiella lokaler, in- dustri- och lagerbyggnader samt berg- och källarutrymmen.

TRADITIONELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Produkten används på tidigare målade silikatytor eller omålad puts, kalkce- mentputs, cementputs, betong, lättbe- tong, fibercement, fasadtegel (frostbe- ständigt), fiberförstärkta mineralskivor (exempelvis eternit) och är även läm- plig för kallmurar.

MODERN PRESTANDA

SCANDIPAINT SILICATE PEARL upp- fyller kraven enligt DIN 18363 ABS.2.4.6 och är välbeprövad i nor- den och Tyskland sedan mer än 15 år med mycket goda resultat.

OBSERVERA

Observera att silikatfärg inte ska användas på ytor som tidigare målats med akrylat-, olje- eller alkydfärger. Silikatprodukter är heller ej lämpliga på trä. Skydda ytor som inte ska målas av glas, keramik, natursten, klinker, metall etc måste skyddas mot stänk, då des- sa annars kan etsas och få bestående estetiska skador av silikatbindemedlet.